SeniorNet Malmö

Seniorer lär seniorer IT

seniornet-malmo
© SeniorNet Malmö - seniornet-malmo.se/page/242/artID/2626/html/seniornet-swedens-ar.html

SeniorNet Swedens årsstämma


Välkommen till SeniorNet Swedens årsstämma och verksamhetsmöte 2018 som äger rum onsdagen den 18 april kl 9.00 – ca 12.30 i Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm.

388-SNSlogga.png
 
Dagen börjar med registrering av röstberättigade klubbmedlemmar och gratis kaffe med smörgås klockan 08.30 – 09.00. Varje klubb har en röst per påbörjat hundratal betalande medlemmar i skiftet mars/april.Stämman börjar kl 9.00 med inledningsanförande av landstingspolitiker Lars Berglund.
 
Dagordning
 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman
 3. Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera dagens protokoll
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Beslut om årsstämman blivit behörigen sammankallad samt fastställande av dagordning
 6. Föredragning av styrelsens årsberättelse 2017 och årsredovisning 2017
 7. Föredragning av revisionsberättelse 2017
 8. Fastställande av resultat och balansräkning samt beslut om disposition av årets resultat
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 10. Föredragning av styrelsens verksamhetsplan 2018 och budgetförslag 2018
 11. Beslut om arvoden och andra ersättningar
 12. Beslut om årsavgift till SeniorNet Sweden för kommande år och om den andel av årsavgiften som skall återgå till anslutna lokala klubbar
 13. Stämmans godkännande av verksamhetsplan och budgetförslag för 2018
 14. Val av ordförande för styrelsen
 15. Val av övriga styrelseledamöter
 16. Val för ett år av två revisorer, varav en auktoriserad eller godkänd, och en revisorssuppleant
 17. Val av valberedning bestående av tre personer, av vilka en är sammankallande
 18. Ärenden som styrelsen förelägger årsstämman
 19. Ärenden som väckts genom motion
 20. Stämman avslutas
 
Lunch serveras i husets restaurang Asplunden och kostar 98 kr. Eventuellt eftermiddagskaffe beställs samtidigt med lunchen och kostar 25/30 kr. Båda betalas av medlemmen själv.
 
Verksamhetsmötet pågår 13.30 - 16.00 och inleds med underhållning av Carina Ahrle.
 
Samtliga dokument kommer att publiceras på SeniorNet Swedens hemsida.
 
Vi behöver få din anmälan senast tisdag 10 april.

 
Välkommen!
 
SeniorNet Sweden

Arkiv